momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Distribuţia pe zile a orelor dintr-o şcoală cu un singur schimb (II)

limbajul R | orar şcolar
2021 feb

Din [1] avem fişierul chosen_distr.rds, conţinând o distribuţie pe zilele de lucru a orelor dintr-o şcoală cu un singur schimb – mai precis, un obiect "tibble" (putem să-i zicem şi „tabel”) cu 1202 înregistrări pe trei variabile, reprezentând câte un profesor (dintre cei 76 existenţi), o clasă (dintre cele 41 – nu 32, cum notasem greşit în [1]) şi ziua alocată orei la acea clasă pentru profesorul respectiv. Această distribuţie a fost aleasă ca fiind cea mai „promiţătoare”, dintr-o listă de vreo 30 de distribuţii generate în [1].

Subseturi de ore; mutăm ore, sau redistribuim orele?

Vrem să îndreptăm cumva, distribuţiile individuale rezultate profesorilor cu mai puţin de 15 ore pe săptămână – fiindcă pentru aceştia nu am impus nicio condiţie la generarea distribuţiei (v. "distribute.R" din [1]); dar vom considera şi cele câteva cazuri cu „coeficientul de omogenitate” peste 0.5, existente între distribuţiile individuale cu un total de cel puţin 15 ore – mărind astfel posibilităţile de schimbare dintr-o zi în alta a orelor la anumite clase (cu şansa de a îmbunătăţi şi aceste cazuri).

Prin programul următor separăm înregistrările corespunzătoare celor două categorii de cazuri menţionate mai sus. Întâi, recuperăm în D distribuţia dată şi constituim (similar matricei Zore din [1]) matricea Z conţinând distribuţiile individuale, împreună cu totalurile şi coeficienţii de omogenitate aferenţi; integrăm (transformând matricea în "data.frame") şi coloana numelor profesorilor de care ţin distribuţiile individuale respective. Apoi, folosim Z pentru a obţine prin funcţia sgr_dis(), lista înregistrărilor din D corespunzătoare uneia sau alteia dintre cele două categorii; prin funcţia make_df_sgr() vom putea obţine şi o formă lizibilă, a datelor respective:

# subdis.R (separă subgrupul orelor de redistribuit pe zile)
library(tidyverse)
D <- readRDS("chosen_distr.rds") # 1202 ore (prof/cls) distribuite pe zile

cf_omg <- function(ore_zi) { # coeficient de omogenitate (v. [1])
  ore <- ore_zi[ore_zi != 0]
  round(sd(ore)/mean(ore)*diff(range(ore)), 2)
}
Z <- as.matrix(table(D[c("prof", "zl")])) %>%
   cbind(., apply(., 1, cf_omg)) %>% # coloana primeşte numele "V6"
   cbind(., rowSums(.[, 1:5])) # coloana primeşte numele "V7"
Z[, c(6, 7)] <- Z[, c(7, 6)] # schimbă între ele ultimele două coloane
nume <- rownames(Z) # profesorii de care aparţin distribuţiile din Z
Z <- as.data.frame(Z) %>%
   mutate(prof = nume) %>% # adaugă coloana profesorilor
   relocate(., prof, before=1)

Z1 <- Z %>% filter(V6 < 15) # subgrupul distribuţiilor cu sub 15 ore pe săptămână
# > print(Z1) ## distribuţiile 2, 3, 16 şi 20 sunt bune, încât ignorăm liniile: 
Z1 <- Z1[-c(2,3,16,20), ] # (3 3 3 3 0), (2 2 0 0 0), (2 3 3 2 2) şi (0 0 2 2 2)

Z2 <- Z %>% filter(V6 >= 15 & V7 > 0.5) # şi acestea ar fi eventual, de îndreptat

sgr_dis <- function(sZ) { # produce lista înregistrărilor din D pentru Z1 sau Z2
  D %>% filter(prof %in% sZ$prof) %>%
     split(.$zl) %>%
     map(., function(Z) Z[, 1:2] %>% arrange(prof))
}

make_df_sgr <- function(sZ) { # pentru tipărit/afişat listele date de sgr_dis()
  hZ <- sgr_dis(sZ)
  patt <- data.frame(prof="", Lu="", Ma="", Mi="", Jo="", Vi="")
  r = 1
  for(P in sZ$prof) {
    patt[r, 1] <- P
    for(q in 2:6) {
      ql <- hZ[[q-1]] %>% filter(prof == P)
      patt[r, q] <- paste(c(ql$cls), collapse=" ") 
    }
    r <- r + 1
  }
  patt  
}

reD <- D %>% # comasează cele două liste (subgrupul orelor de re-distribuit pe zile)
    filter(prof %in% c(Z1$prof, Z2$prof))
saveRDS(reD, file="ore_de_redist.rds")

Bineînţeles că în final, am salvat (într-un fişier ".rds") grupul de înregistrări din distribuţia iniţială D, corespunzător distribuţiilor individuale din Z1 şi Z2 (urmând să re-distribuim orele din acest grup, iar după modificare, să le montăm înapoi în D).

Acum, prin următoarea secvenţă de comenzi sintetizăm orele respective într-o formă pe care putem încerca chiar şi manual, să le redistribuim pe zile:

> df1 <- make_df_sgr(Z1)
> df2 <- make_df_sgr(Z2)
> df12 <- rbind(df1, df2)
> sink("sgred.txt"); print(df12, row.names=FALSE, width=100); sink()
# distribuţia iniţială a orelor de re-distribuit pe zile
 prof       Lu       Ma        Mi       Jo       Vi
 P56     6D 8D  10B 5B 6D 8D 10B 12B 5B 5C 6D     12B 5C        
 P59    6D 7D 8B    5E 7D 8B        5E     5D 5E      6D 7D
 P60 11C 12D 12E 9E     12D 12E               11C 11C 12D 12E 9E
 P61  10C 5C 7A 7E    5B 5E 7C        5D       7D       5A
 P62       9C 10C 10D 12E 9C            10A 10B 9D     10E 9D
 P63      12A     12A 12C    11A 12C 9A   11A 11B 9A       11B
 P64      11D       11D   11D 11E 9C 9D   11E 9C 9D       11E
 P65     6E 9A      5A 8C       5B 7D       7E      6C 8E
 P66            5A 5B 9E       9D 9E     11E 9D       9D
 P67       7E      7E 8C       7E 8C     7E 8C        
 P68       5C     12B 5C        12B       8C      5C 8C
 P69     9B 9D    11C 5C 9C        5C              11A
 P70     11A 9D       12A               11B     12B 9A
 P72    10A 10C     10D 11E        10B      10E        
 P73 11E 12C 12E 9E     12E 9E                         
 P74      10E              10C 10D              10E
 P76       7B                                7B
 P39 11A 12D 8C 8F   7E 8C 8D 8F   12E 7D 8D 8E   12E 7C 8E     11A 12A
 P40 11B 11D 8F 9A  11C 11D 8A 9A       8A 8B   11D 8B 9C  10E 11D 8F 9C
 P41 11E 12A 12D 7E    12D 7E 8D   12D 7A 8D 8E  12D 7A 8E 9E     11A 12C
 P42  10B 7B 9B 9E   5B 7B 9B 9E   10B 5B 9B 9E     10B 9B    10B 7B 9E
 P47  11A 7E 8A 9B  11A 12C 8A 8E      12C 8E    7E 8A 8E    7E 8A 9B
 P48  6E 8C 8D 9E   6C 6D 8B 9B       6A 8A  10B 6B 7B 8F      7B 8E
 P54   12E 6E 8F     12B 6E      12B 8F 12B 12E 6E 8F  12B 12E 6E 8F
## 5C se poate muta între P56 şi P61
## 7E are 4, 3, 1, 3, 1 ore pe zi

Dăm un exemplu de re-distribuire manuală (folosind un editor de text, pentru a evidenţia sintactic apariţiile în text a uneia sau alteia dintre clase). P56 are distribuţia (2 4 5 2 0), de coeficient 1.38; evidenţiind în tot textul "5C", observăm că 5C apare miercuri la P56 şi apare luni (dar nu şi miercuri) la P61; mutând 5C din ziua Mi în ziua Lu la P56 şi din ziua Lu în ziua Mi la P61 – ambele distribuţii se îmbunătăţesc (a lui P56 devine (3 4 4 2 0), cu omogenitatea 0.59; cea a lui P61 devine (3 3 2 1 1), ceva mai bună ca aceea iniţială).
Cu alte cuvinte, în distribuţia iniţială D aveam înregistrările "P56 5C Mi" şi "P61 5C Lu" – iar după modificarea arătată, am avea "P56 5C Lu" şi respectiv "P61 5C Mi".

Mecanismul exemplificat se poate aplica manual relativ uşor, putând conduce la îmbunătăţirea distribuţiilor individuale respective (fără a afecta numărul de ore pe zi la clase) – dar pare dificil de automatizat printr-un program… În schimb, nu este prea greu de realizat un "widget jQuery" (analog celui din Ajustarea orarului) prin care să putem sesiza mai uşor ce interschimbări de ore ar fi mai bine de făcut şi totodată, să le putem face interactiv (cu posibilităţi de revenire), mai în siguranţă şi mai comod decât dacă am proceda manual (şi utilizabil pe orice subset de ore).

Pe de altă parte, cel mai bine ar fi (în loc să mutăm ore dintr-o zi în alta) să adaptăm cumva programul de generare distribute.R din [1], încât să-l putem folosi şi pe un subset al încadrării pe clase iniţiale. De exemplu, vedem în tabelul redat mai sus că unele clase apar în fiecare zi (5C, 7D, 10B, 11A şi altele); deci orele corespunzătoare acestora vor putea fi etichetate prin orice permutare de Zile (satisfăcând anumite condiţii) – încât se întrevede posibilitatea de a folosi iarăşi algoritmul de etichetare din distribute.R; dificultatea ar consta în faptul că unele clase apar numai în unele zile (de exemplu, 8D apare numai în trei coloane), deci orele aferente acestora trebuie etichetate cu un anumit subset din Zile (pentru a nu afecta numărul de ore pe zi la clase).

O altă dificultate vine din faptul că acum, clasele implicate au un număr prestabilit de ore pe zi; de exemplu, clasa 7E apare în tabelul de mai sus de 4 ori în prima coloană şi de 3, 1, 3, 1 ori respectiv, în celelalte zile – ori prin etichetarea din [1] orele clasei ar fi repartizate omogen (de exemplu, (2 3 3 2 2)).

vezi Cărţile mele (de programare)

docerpro | Prev | Next