momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Orarul unei şcoli cu două schimburi, folosind R

AWK | jQuery | limbajul R | orar şcolar
2021 apr

Considerăm acum o încadrare cu două schimburi, extrasă iarăşi de pe orarul găsit pe site-ul unei anumite şcoli; este vorba de un orar bine făcut (cu ascTimetables), încât vom avea o sarcină grea… „Bine făcut” de exemplu, în privinţa numărului de ferestre: pe orarul original, în primul schimb sunt doar 11, iar la al doilea numai 20 – pe toată săptămâna; în plus, orele în ambele schimburi dintr-o aceeaşi zi sunt „legate”, pentru o bună parte a profesorilor aflaţi în această situaţie.

În [1] plecam de la încadrarea profesorilor pe clase (dintr-o şcoală cu un singur schimb) şi ignoram disciplinele de învăţământ asociate; de data aceasta plecăm chiar de la orarul original, din care deducem încadrarea (pe clase şi pe discipline) şi schimburile, iar apoi vom aplica încadrării de pe fiecare schimb programele din [1] (iar prin aplicaţiile interactive asociate acestora vom corela în final, rezultatele obţinute pe fiecare schimb).

De la PDF, la .xlsx la .RDS

Orarul original este postat pe site-ul şcolii respective, ca document PDF; încă putem folosi fără constrângeri iLovePDF, prin care transformăm documentul PDF respectiv, într-un fişier Excel "orar.profesori.xlsx" – compus în cazul de faţă dintr-un anumit număr de foi ("Table 1", "Table 2" etc.), care trebuie împerecheate consecutiv: o foaie de rang impar conţine două inscripţii, pentru numele şcolii şi respectiv numele unui profesor, iar foaia de rang următor conţine orarul profesorului respectiv, pe zilele Lu, Ma, etc. şi pe orele 1..12 ale fiecărei zile.

Următorul program reuneşte datele din foile Excel, într-un obiect R "tibble", salvat ca atare apoi, în fişierul orarOrig.RDS:

# orar_orig.R (transformă orarul original .xlsx, în "orarOrig.RDS")
library(tidyverse)

sheets2lst_tb <- function(xlsx="") { 
  require(readxl) # extrage datele din tabele Excel, în obiecte R 'tibble' 
  xlsx %>%
  excel_sheets() %>%
  set_names() %>%
  map(read_excel, path = xlsx) 
} # listă R de obiecte 'tibble' (câte unul pentru fiecare foaie Excel)

ltb <- sheets2lst_tb("orar.profesori.xlsx")
#$`Table 1`
## A tibble: 0 x 2
## … with 2 variables: `Colegiul NumeColegiu` <lgl>, `Profesor NumePren` <lgl>
#$`Table 2`
## A tibble: 5 x 13
# ...1 `1`  `2`  `3`  `4`  `5`  `6`  `7`  `8`  `9`  `10` `11` `12` 
# <chr> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <lgl>
#1 Lu  NA  NA  NA  NA  NA   NA  "Rom… "Rom… "Rom… "Rom… "Rom… NA  
#2 Ma  NA  NA  NA  NA  NA   NA  "Rom… "Rom… "Rom… "Rom… "Rom… NA  
#3 Mi  NA  NA  NA  NA  NA  "Rom\… "Rom… "Rom… "Rom… NA  NA  NA  
#4 Jo  NA  NA  NA  NA  NA  "Rom\… "Rom… "Rom… "Rom… NA  NA  NA  
#5 Vi  NA  NA  NA  NA  NA  "Rom\… "Rom… NA  NA  NA  NA  NA  

nt <- length(ltb)
for(i in seq(1, nt, by=2)) {
  prof <- substring(names(ltb[[i]])[2], 10) # ignoră inscripţia "Profesor "
  nr <- nrow(ltb[[(i+1)]])
  ltb[[(i+1)]]$prof <- rep(prof, nr) # "numePren" în 'Table 2', 'Table 4', etc.
}
LRC <- seq(2, nt, by=2) %>% 
    map_df(., function(i) ltb[[i]]) %>% # reuneşte obiectele "tibble"
    relocate(., prof, before=1) %>% # coloana 'prof' devine prima coloană
    rename(., zl = `...1`) # redenumeşte prin 'zl', coloana zilelor
#tibble [310 × 14] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
# $ prof: chr [1:310] "NumePren" "NumePren" ...
# $ zl : chr [1:310] "Lu" "Ma" "Mi" "Jo" ...
# $ 1  : chr [1:310] NA NA NA NA ...
# $ 2  : chr [1:310] NA NA NA NA ...
# $ 3  : chr [1:310] NA NA NA NA ...
# $ 4  : chr [1:310] NA NA NA NA ...
# $ 5  : chr [1:310] NA NA NA NA ...
# $ 6  : chr [1:310] NA NA "Rom\r\n11.D" "Rom\r\n11.D" ...
# $ 7  : chr [1:310] "Rom\r\n10.C" "Rom\r\n10.C" "Rom\r\n10.G" "Rom\r\n10.D" ...
# $ 8  : chr [1:310] "Rom\r\n10.D" "Rom\r\n9.C" "Rom\r\n10.G" "Rom\r\n10.C" ...
# $ 9  : chr [1:310] "Rom\r\n9.C" "Rom\r\n10.D" "Rom\r\n10.B" "Rom\r\n9.C" ...
# $ 10 : chr [1:310] "Rom\r\n10.G" "Rom\r\n9.C" NA NA ...
# $ 11 : chr [1:310] "Rom\r\n10.B" "Rom\r\n10.B" NA NA ...
# $ 12 : chr [1:310] NA NA NA NA ...

saveRDS(LRC, file="orarOrig.RDS")

Normalizarea datelor; încadrări, pe schimburi şi cupluri

Celulele goale din documentul PDF original (respectiv, din tabelele Excel asociate) sunt reprezentate în R prin constanta NA (şi „celulă goală” şi NA, însemnând că profesorul este liber în ora respectivă); dacă ne gândim să prelucrăm datele respective şi nu doar să le vizualizăm pe coloane, atunci valorile NA devin inutile.

Prin următorul program, întâi „normalizăm” datele – adică eliminăm valorile inutile (majoritatea valorilor NA) şi separăm în variabile independente valorile rămase, compuse iniţial din denumirea materiei ("Rom" de exemplu) şi numele clasei ("10.B", sau "5" de exemplu), corespunzătoare orei respective a profesorului; ne îngrijim deasemenea, ca numele claselor să fie de un acelaşi format, cât mai simplu.

# orarOrig_norm.R
  # normalizează 'orarOrig.RDS' ==> 'orarOrigNorm.RDS' 
  # anonimizează Prof. şi ordonează după ore/săpt. ==> 'orarNorm.RDS'
  # tabel de conversie 'numeProf.RDS' ("P01" ==> "Nume Prenume", etc.)
  # Tabelul de încadrare ==> 'incadrare.csv'
  # schimburi; cuplaje

library(tidyverse)
orar <- readRDS("orarOrig.RDS")
orar <- orar %>%
    gather("ora", "obCls", 3:14) %>% # 'obCls': "Rom\r\n10.C"
    separate(obCls, c("obj", "cls"), sep="\r\n") %>% # obj="Rom", cls="10.C" 
    filter(!is.na(cls)) %>%  # ignoră valorile 'cls' goale
    mutate(cls = ifelse(nchar(cls) == 1, # "8" "12.D"
              paste0(cls, "Z"), # "8" ==> "8Z"
              sub(".", "", cls, fixed=TRUE))) %>%  # "12.D" ==> "12D"
    arrange(prof)
#> orar
## A tibble: 925 x 5
#  prof  zl  ora  obj  cls 
#  <chr>  <chr> <chr> <chr> <chr>
# 1 Alex... Ma  3   Chi  11B 
# 2 Alex... Vi  3   Chi  11D 
# 3 Alex... Ma  4   Chi  11D 
# 4 Alex... Vi  4   Chi  8Z  
## … with 921 more rows
saveRDS(orar, file="orarOrigNorm.RDS")

orarOrigNorm.RDS conţine valorile celor 5 variabile independente specifice unui orar: profesorul, obiectul, clasa (ale căror valori sunt date), ziua şi ora din zi (pentru care trebuie fixate valori potrivite); pe noi ne vor interesa numai coloanele $prof, $obj şi $cls – intenţionând să repartizăm aceste triplete de valori pe zilele de lucru şi apoi pe orele fiecărei zile, folosind programele R din [1].

Mai departe, transformăm $prof în factor ordonat (după numărul de ore pe săptămână) şi „anonimizăm” numele profesorilor, dar încă nu eliminăm coloanele $zl şi $ora (vom vedea mai încolo, de ce); salvăm obiectul tibble astfel constituit, în fişierul orarNorm.RDS. Deasemenea, salvăm în numeProf.RDS corespondenţa dintre numele introduse "P01", "P02" etc. şi numele reale ale profesorilor – pentru eventualitatea că în final am reveni la cele originale:

srt <- sort(table(orar$prof), decreasing=TRUE)
orar$prof <- factor(orar$prof, levels=names(srt), ordered=TRUE)
numePr <- c(paste0("P0", (1:9)), paste0("P", (10:length(srt)))) # "P01", "P02", etc.
levels(orar$prof) <- numePr
#tibble [925 × 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
# $ prof: Ord.factor w/ 60 levels "P01"<"P02"<"P03"<..: 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 ...
# $ zl : chr [1:925] "Ma" "Vi" "Ma" "Vi" ...
# $ ora : chr [1:925] "3" "3" "4" "4" ...
# $ obj : chr [1:925] "Chi" "Chi" "Chi" "Chi" ...
# $ cls : chr [1:925] "11B" "11D" "11D" "8Z" ...
saveRDS(orar, file="orarNorm.RDS")

numeProf <- names(srt)
names(numeProf) <- numePr # "P01" ==> "NumePren_original", etc.
saveRDS(numeProf, file="numeProf.RDS")

Mai departe, putem obţine uşor tabelul de încadrare (câte ore are fiecare profesor, la fiecare clasă; de observat că deja nu mai avem nevoie decât de $prof şi $cls):

### Tabelul de încadrare
frm <- table(orar[c('prof', 'cls')])
icls <- c("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G") # câte 7 clase, pe 4 nivele
colnames(frm) <- c(rep(icls, 3), "5", "6", "7", "8", icls) # şi 4 clase 5..8
frm[frm == 0] <- "."
#   cls ## 10A-G 11A-G 12A-G 5-8 9A-G
# prof A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G 5 6 7 8 A B C D E F G
# P01 2 . . 2 . . . 4 . 2 2 . . . 1 4 . . 1 . 2 . . . . . 3 . 3 . . 2
# P02 . 3 2 . . 1 1 . 5 . 2 1 . 2 4 . . 1 . . . . . . . 3 . 3 . . . .
# P03 . . 2 2 . . 2 . 2 2 . . 2 . . . . . 3 2 . . 3 . . . 2 . . 2 2 2
# P04 . . . . . . 2 . . . . 1 2 . 1 1 1 1 2 3 3 . . . . 1 1 1 1 2 2 2
# P05 . . . . . . . 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 . . . . 1 . 1 1 . 1 .
# P06 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1 1 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
# P07 2 2 . . 2 2 . 2 . . 2 4 . 2 . . . . . . 2 . . 2 . 2 . . . . . .
# P08 . . 4 4 . . . 4 . . 3 . . . . . 4 . . . . . . . . . . 4 . . . .
# P09 1 . . . . . 2 . 1 . 1 2 1 . . 1 . 1 2 2 2 2 1 1 1 1 . . . . 1 .
# P10 3 . . . 2 2 . . . . . . . . 3 . 3 . . . . . 2 2 . . . . 3 . . 2
# P11 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 2 4 . 4 5 . 5 . . . . .
# P12 . . 2 2 . 3 . . . . . 4 3 . . . . 2 . . . 2 2 2 . . . . . . . .
# P13 . . . 3 . . . . 3 . 3 . . . . 3 . . . . . . . . 2 . . 3 . 2 2 .
# P14 . . . . . . . . . 4 . . . 5 4 . . . . . . . . 4 4 . . . . . . .
# P15 . . . . . . . . 2 . . . . 3 3 2 3 . 3 . . . . . 2 . . . . . 3 .
# P16 . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 5 5 . . . . 4 . . 4 . . .
# P17 . 2 3 . 1 . 1 . 1 . 2 . . . . 1 . 2 . . . . . . 2 . 2 . 2 . . 1
# P18 . 3 3 3 . . 4 . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
# P19 . . . . 1 1 1 . . . . 3 4 . . . . . 2 . . . . 1 . . 4 . . 1 1 1
# P20 . . . . . 4 . . . . . . 1 . . 3 . 4 . . . 4 4 . . . . . . . . .
# P21 3 . . . 4 . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 .
# P22 2 . . 3 . 1 . 1 . 2 . . . . 1 . 2 . . . . . . 2 . 2 . 2 . 1 1 .
# P23 . . . . 1 1 . . 1 . 3 2 . . . 2 . . 2 . . . 3 3 . . . . . . . 1
# P24 . . . . . . . . . . . . 2 . 4 5 . 4 . . . . . . . . . . . 2 2 .
# P25 . 4 . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . 4 . . 2
# P26 . 1 . . . 2 . . 1 1 . . . . . . . 1 . 2 2 1 . 2 2 1 . . 1 . 2 .
# P27 . 3 3 . . . . 3 . 3 . . . . . . . 3 . . . . . . . 3 . . . . . .
# P28 . 1 . . . . . . . 1 . 2 . . . . . . 4 5 . . . . . 1 . 1 . . . 3
# P29 2 . 2 2 . . 1 2 . . . . . . 1 . . 3 . . . . . . . . 2 . 3 . . .
# P30 . . . . 3 3 . 1 . . 1 . . 4 . . . . . . . 2 . . . . . . 1 . 3 .
# P31 2 . 2 2 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 . . . . . . 1
# P32 2 . . . 3 . . 2 . 2 . . . . . . . . . 2 . . . . . . 2 2 . 3 . .
# P33 . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 . . . 2 . . 3 . . 2 2 . . .
# P34 . 2 . . . . 3 . . . 2 . . . . . . . . . 2 . . . . 2 . . 2 . . 3
# P35 1 . . . . . 3 . 1 . . . 3 . . . 1 1 . . 5 . . . . . 1 . . . . .
# P36 . . . . . . . . 3 . . . . . . . 4 . 5 . . . . . . . . . . . . 4
# P37 . 1 1 1 1 1 . 1 . 1 . . 1 1 1 . 1 . . . . . . . . . 1 1 1 1 . 1
# P38 . 2 . . . . . . . 3 . . . . . . 2 . . . . 2 . . 1 2 . 3 . . 1 .
# P39 5 . . . . . 2 . 5 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . .
# P40 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1 2 2 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . .
# P41 . . . . 3 3 . . . . . . . 2 . . . . . . . 1 1 1 . . . . . . . .
# P42 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1
# P43 . . . . 1 . . . . . . . 2 . . . . . 1 1 . . . . . . . . . 2 2 .
# P44 1 . . . . . 2 1 . . . . 2 2 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
# P45 . . . . . . . . . . 1 . . . 1 1 1 . 1 . . . . . . . . . . 2 . .
# P46 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 2 . . . . 3 . .
# P47 . . 1 1 2 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
# P48 . . . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . . . .
# P49 . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . .
# P50 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . .
# P51 . . 1 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . .
# P52 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 1 1 1 . . . . . . .
# P53 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . .
# P54 1 1 . . . . . . . . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# P55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . . . .
# P56 . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# P57 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
# P58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .
# P59 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
# P60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .

Dar vom avea de lucrat pe fiecare schimb în parte; unele clase au zile cu 5 ore şi încep ziua de la a doua oră:

# SCHIMBURI
schimb <- function(h) with(orar, sort(unique(cls[ora==h])))
Sch1 <- schimb(2) # clasele din primul schimb (au ora `2`, totdeauna)
Sch2 <- schimb(11) # clasele din al doilea schimb (au ora `11`, totdeauna)
or1 <- orar %>% filter(cls %in% Sch1)
or2 <- orar %>% filter(cls %in% Sch2)
saveRDS(or1, file="orarNormS1.RDS")
saveRDS(or2, file="orarNormS2.RDS")

Să reţinem şi tabelele de încadrare, ca fişiere CSV (din care, prin read_csv() putem obţine un obiect 'tibble' corespunzător, oricând am avea nevoie ulterior în vreun program):

wr_incdrCSV <- function(orar, ...) { # extrage încadrarea, într-un fişier CSV
  frm <- table(orar[c('prof', 'cls')])
  frm[frm == 0] <- ""
  dfi <- frm %>%
      as.data.frame.matrix(.) %>%
      mutate(prof = row.names(frm)) %>%
      relocate(., prof, before=1)
  write_csv(dfi, ...)
}
wr_incdrCSV(orar, file="incadrare.csv")
wr_incdrCSV(or1, file="incadrareS1.csv")
wr_incdrCSV(or2, file="incadrareS2.csv")

În sfârşit, avem de observat că în coloana $zl apar şi valori NA, pentru care deducem această semnificaţie: profesorul care are NA în coloana $zl este cuplat la o aceeaşi clasă şi într-o aceeaşi oră cu un alt profesor – care, dacă ordonăm după clase, apare pe linia precedentă:

## CUPLURI (în schimbul al doilea)
or2 %>% filter(prof %in% c("P42", "P06", "P48")) %>% 
    arrange(cls) %>% print(n=Inf)
# A tibble: 32 x 5
#  prof zl  ora  obj  cls 
# 1 P06  Vi  11  Ed.Viz 10A 
# 2 P42  NA  11  Ed.Muz 10A  # "P42" şi "P06" sunt cuplaţi la clasa 10A
# 3 P06  Vi  12  Ed.Viz 10B 
# 4 P42  NA  12  Ed.Muz 10B 
# 5 P06  Vi  8   Ed.Viz 10C 
# 6 P42  NA  8   Ed.Muz 10C 
# 7 P06  Mi  12  Ed.Viz 10D 
# 8 P42  NA  12  Ed.Muz 10D 
# 9 P06  Lu  7   Ed.Viz 10E 
#10 P48  NA  7   Ed.Muz 10E 
#11 P06  Lu  8   Ed.Viz 10F 
#12 P48  NA  8   Ed.Muz 10F 
#13 P06  Lu  9   Ed.Viz 10G 
#14 P48  NA  9   Ed.Muz 10G 
#15 P06  Lu  11  Ed.Viz 5Z  # "P06" intră singur la clasa "5Z"
#16 P48  Lu  12  Ed.Muz 5Z  # "P48" intră singur la clasa "5Z"
#17 P06  Ma  11  Ed.Viz 6Z  
#18 P48  Lu  11  Ed.Muz 6Z  
#19 P06  Mi  10  Ed.Viz 9A  
#20 P42  NA  10  Ed.Muz 9A  
#21 P06  Mi  11  Ed.Viz 9B  
#22 P42  NA  11  Ed.Muz 9B  
#23 P06  Vi  7   Ed.Viz 9C  
#24 P42  NA  7   Ed.Muz 9C  
#25 P06  Vi  10  Ed.Viz 9D  
#26 P42  NA  10  Ed.Muz 9D  
#27 P06  Lu  10  Ed.Viz 9E  
#28 P42  Jo  10  Ed.Muz 9E  
#29 P06  Lu  12  Ed.Viz 9F  
#30 P42  Jo  12  Ed.Muz 9F  
#31 P06  Ma  12  Ed.Viz 9G  
#32 P42  Jo  11  Ed.Muz 9G  

Cuplajele apar numai în schimbul al doilea; notăm (pentru cazul când vom anexa interactiv orele cuplate) că "P06" este cuplat cu "P42" la clasele 9A-D şi 10A-D şi este cuplat cu "P48" la clasele 10E-G; în total, avem 11 ore cuplate, iar fiecare dintre cei trei profesori angajaţi în câte un cuplu, are şi ore proprii.

Dar avem o situaţie „fericită”: orele proprii sunt la alte clase, decât cele pe care sunt cuplaţi (era mai complicat de gestionat situaţia când un profesor are la o aceeaşi clasă şi ore proprii şi ore cuplate); prin urmare, ar trebui să fie suficient să reţinem numai cele 11 linii cu NA în coloana $zl, într-un obiect 'tibble' separat (sperând să-l putem folosi cumva, în programele de distribuire pe zile şi pe orele zilei; să ne amintim că în [1] cuplajele erau ignorate în aceste programe, fiind tratate interactiv după generarea distribuţiilor):

cupl <- or2 %>% filter(is.na(zl)) %>% select(prof, obj, cls)
saveRDS(cupl, file="cuplaje2.RDS")
#  prof obj  cls
# 1 P48  Ed.Muz 10E 
# 2 P48  Ed.Muz 10F 
# 3 P48  Ed.Muz 10G 
# 4 P42  Ed.Muz 9C  
# 5 P42  Ed.Muz 10C 
# 6 P42  Ed.Muz 9A  
# 7 P42  Ed.Muz 9D  
# 8 P42  Ed.Muz 9B  
# 9 P42  Ed.Muz 10A 
#10 P42  Ed.Muz 10D 
#11 P42  Ed.Muz 10B 

Cu aceasta încheiem programul orar_origNorm.R; avem acum încadrarea profesorilor pe fiecare schimb (şi în format CSV, dar şi ca obiecte 'tibble', în fişiere .RDS), iar mai departe vom ignora valorile iniţiale (originale) din coloanele $zl şi $ora.

Pregătiri

Creem un subdirector STMT/ (amintind eventual termenul "school timetable problem") în care mai întâi, plasăm încadrările prof|obj|cls corespunzătoare celor două schimburi (şi în plus, copiem sau chiar mutăm aici, fişierul cuplaje2.RDS):

or1 <- readRDS("orarNormS1.RDS") %>% 
    select(prof, obj, cls) %>% 
    saveRDS(., file="STMT/frame1.RDS") # analog pentru STMT/frame2.RDS

frame1.RDS şi frame2.RDS provin în fond, prin filtrare, din orarNorm.RDS – deci se păstrează calitatea coloanei $prof de a fi "factor ordonat", având ca nivele numele tuturor profesorilor (chiar şi ale acelora care nu au ore în unul dintre schimburi – ceea ce este foarte bine, uşurându-ne corelarea schimburilor), în ordinea dată de numărul total de ore pe săptămână – ceea ce nu mai este bine, fiind incluse orele din ambele schimburi; va trebui să reordonăm cumva, după numărul de ore pe fiecare schimb în parte.

Apoi, copiem în STMT/ programele din [1], distribute_by_days.R şi set_hours_day.R (dar şi fişierul lstPerm47.RDS); va trebui să facem anumite modificări (deja am observat unele mai sus) în aceste programe, fiindcă acum operăm pe schimburi.

Apoi, copiem în STMT/ subdirectorul recast/, care conţine fişierele HTML, JS şi CSS ale aplicaţiilor interactive pe care le vom folosi ca şi în [1], pentru finalizarea distribuţiilor generate prin programele menţionate (probabil că şi pe aceste fişiere, vom avea de făcut anumite modificări – de aceea ni le punem la dispoziţie imediată).

Repartizarea pe zilele de lucru a încadrărilor

Programul distribute_by_days.R din [1] repartizează pe zilele de lucru orele dintr-o încadrare a profesorilor pe clase, asigurând distribuţii individuale "cvasi-omogene" pentru profesorii care au un număr suficient de mare de ore; l-am mai redat anterior (îmbunătăţind mereu câte ceva), dar se pare că trebuie să-l rescriem de fiecare dată – fiindcă prevede o parte „introductivă” în care trebuie stabilite anumite variabile „globale”, depinzând de încadrarea pentru care vrem distribuţia pe zile (dar n-ar fi decât un artificiu, separarea acestei părţi într-un alt program, de rulat înainte de a aplica funcţia principală alloc_by_class()).

Rescriem deci programul (îl redăm iarăşi complet, fiindcă între timp am făcut unele mici corecturi)… Pentru fiecare schimb avem la început câte un anumit număr de linii (v. programul, mai jos); pentru distribuţia pe zile a unui schimb, trebuie decomentate liniile asociate lui şi comentate liniile asociate celuilalt. Deşi 'FRM' are un număr mic de linii (fiecare schimb are nu mai mult de 500 de ore), am exclus coloana $obj, care chiar nu joacă nici un rol în cursul repartizării pe zile (ba chiar ne-ar putea încurca, prin faptul că un profesor ar putea face mai multe obiecte la unele clase).

N-am găsit o modalitate convenabilă de integrare în alloc_by_class() a cazului orelor cuplate; dar în loc să le eliminăm de la cei 3 profesori cuplaţi, urmând să le anexăm interactiv în final (cum am procedat în [1]) – dispunem de o tratare mai simplă, decurgând din faptul că "P42" şi "P48" sunt cuplaţi fiecare cu "P06" şi fiecare dintre aceştia trei nu are ore proprii la clasele pe care sunt cuplaţi: le eliminăm (prin anti_join()) numai de la "P06" (v. mai jos, liniile pentru "Schimbul 2"), urmând ca în final să lăsăm 2 zile fără ore lui "P06", iar în aceste 2 zile să plasăm acele ore ale lui "P42" şi "P48" care trebuie făcute împreună cu "P06".

În programul redat în [1] defineam direct în alloc_by_class() matricea prin care se controlează numărul de ore pe zi alocate curent profesorilor, greşind totuşi denumirea coloanelor acesteia prin levels(FRM$prof): în momentul respectiv, FRM$prof este NULL fiindcă FRM este deja o listă de „tabele” (având drept chei, valorile $cls). Acum am corectat, folosind levels(FRM$prof) înainte de a împărţi FRM după clase; este firesc atunci, să mutăm definiţia matricei de control în „zona globală” (şi se pare că astfel, creşte uşor şi viteza de execuţie – contextul de execuţie curent al funcţiei fiind eliberat de matricea respectivă).

Căror profesori, încercăm să le asigurăm distribuţii omogene, sau măcar cvasi-omogene? În orice caz, nu acelora care au puţine ore; aceştia vor prefera de regulă să le facă în cât mai puţine zile (deci le căutăm distribuţii ne-omogene) – ceea ce este posibil cu o condiţie: orele respective să fie la clase diferite (nu prea se cade să pui două ore de obiect într-o aceeaşi zi, la o clasă!).
În [1], vizând un singur schimb (cu vreo 1200 ore), asiguram distribuţii cvasi-omogene (numărul de ore pe zi variază cu cel mult 2), pentru cei cu măcar 10 ore pe săptămână; acum, având câte un schimb cu puţine ore (sub 500 ore), vizăm distribuţii chiar omogene (numărul de ore pe zi variază cu cel mult 1), celor cu măcar 12 ore, să zicem (dar este drept că de data aceasta, n-ar trebui să ne intereseze prea mult „omogenitatea” distribuţiilor individuale – având în vedere că vrem să reducem cazurile când profesorul are ore şi într-un schimb şi în celălalt într-o aceeaşi zi).

# distribute_by_days.R repartizează pe zile (omogen), încadrarea profesorilor
library(tidyverse)

# Pentru schimbul 1:
# FRM <- readRDS("frame1.RDS") %>% select(prof, cls) # ignorăm 'obj'
# many_hours <- 11 # profesorii cu "multe" ore vor avea distribuţii omogene

# Pentru schimbul 2:
 FRM <- readRDS("frame2.RDS") %>% select(prof, cls) # fără 'obj'
 cupl <- readRDS("cuplaje2.RDS") %>%
     select(prof, cls) %>% # fără 'obj'
     mutate(prof = "P06") 
 FRM <- anti_join(FRM, cupl) # elimină lui "P06", orele cuplate cu "P42" sau "P48" 
 many_hours <- 11 # profesorii cu "multe" ore vor avea distribuţii omogene

nrPr <- nlevels(FRM$prof) # NU depinde de schimbul curent
levZ <- levels(FRM$prof) # (_înainte de a transforma 'FRM' în listă pe clase!)

srt <- sort(table(FRM$prof), decreasing=TRUE)
FRM <- FRM %>%
    arrange(match(prof, names(srt))) %>% # în ordinea numărului de ore pe schimb
    split(.$cls) # _listă de "tabele", câte unul de clasă

# Prin lista 'prOf' şi matricea 'ZH' controlăm numărul de ore/zi cumulat, la profesori 
prmh <- names(srt[srt > many_hours]) # _numele profesorilor cu "multe" ore
cls_mh <- map(FRM, function(K) {
            lpr <- unique(K$prof); 
            lpr[lpr %in% prmh]
    }) # listă 'cls' ==> profesorii cu "multe" ore la acea clasă
ZH <- matrix(data=rep(0L, 5*nrPr), nrow = 5, ncol = nrPr, byrow=TRUE,
       dimnames = list(1:5, levZ))

# alocă orele pe zile, pentru fiecare clasă din 'FRM' (corelând după profesori)
alloc_by_class <- function() {
  Zore <- ZH # iniţializează matricea de control a numărului de ore alocate 

  # Condiţii impuse unei distribuţii a orelor (omogenitate)
  CND <- function(More, lpr) {
    mex <- Zore[, lpr] + More[, lpr] # la profesorii cu peste 'many_hours'
    for(j in 1:ncol(mex)) {
      Pr <- mex[, j] # câte ore ar avea, în fiecare zi, profesorul
      for(oz in Pr) 
        if(any(abs(Pr - oz) > 1)) # > 2 (pentru "cvasi-omogenă")
          return(FALSE) # refuză alocarea, dacă nu este "omogenă"
    }
    return(TRUE) # acceptă alocarea: este "omogenă" (sau "cvasi-")
  } 

  # montează coloana zilelor alocate orelor unei clase 
  labelsToClass <- function(Q) { # 'Q' conţine liniile din FRM cu aceeaşi 'cls'
    lpr <- cls_mh[[Q$cls[1]]] # cat(paste(Q$cls[1], Q$prof[1]), "; ")
    # etichetează liniile din 'Q' cu 1..5 (distribuie pe zile, orele clasei)
    S <- Q %>% mutate(zl = rep_len(1:5, nrow(.))) 
    # verifică dacă orele pe zi alocate profesorilor clasei respectă CND()
    more <- t(as.matrix(table(S[c('prof', 'zl')])))
    if(CND(more, lpr)) {
      Zore <<- Zore + more # actualizează numărul de ore pe zi
      return(S) # o distribuţie care îndeplineşte condiţiile
    }
    # dacă nu-s îndeplinite CND(), _permută profesorii clasei şi reia
    R <- Q %>% arrange(match(prof, sample(unique(prof))), prof)
    return(labelsToClass(R)) # Reia dacă nu-s îndeplinite condiţiile
  }    # (programul va fi stopat dacă reapelarea nu mai este posibilă)

  tryCatch( # previne pe cât se poate, stoparea programului (v. [1] etc.)
    { FRM %>% # etichetează liniile fiecăreia dintre clase
       map_df(., function(K) labelsToClass(K))
    }, 
    error = function(err) { # s-a depăşit capacitatea stivei de apeluri
      FRM <- FRM %>% sample(.) # permută _grupurile de linii ale claselor
      tryCatch({
         cat("1") ## vizualizează cumva, reluările 
         alloc_by_class() # reia de la capăt, în noua ordine de clase
        }, 
        error = function(e) NULL
      )
    }
  ) # Returnează distribuţia pe zile a orelor (sau eventual, NULL)
}

După ce comentăm/decomentăm secvenţele de la început asociate celor două schimburi, putem obţine – dar nu prea repede, fiindcă am pretins „omogen” în loc de „cvasi-omogen” – distribuţiile byDays1.rds şi respectiv, byDays2.rds printr-o secvenţă de program precum:

source("distribute_by_days.R")
Dis <- alloc_by_class()
Zile <- c("Lu", "Ma", "Mi", "Jo", "Vi")
Dis <- Dis %>% mutate(zl = factor(zl, labels = Zile))
saveRDS(Dis, file = "byDays1.rds") # distribuţie pe zile, primul schimb

Parcurgând aleatoriu clasele şi profesorii (pentru a eticheta convenabil cu zile, orele respective), execuţia se poate încheia în cel mai fericit caz în 1-2 minute, dar poate dura şi 10-15 minute sau mai mult; relansând programul, se obţine o nouă distribuţie (sau poate doar NULL), într-un timp poate mai scurt, poate mai lung.

Pregătirea finalizării interactive a distribuţiei pe zile

Nu vom folosi aplicaţia /recast pentru fiecare schimb în parte – ci „deodată”, pentru ambele schimburi!

Prin următorul program constituim fişierul Dis12.csv, în formatul cerut de /recast, conţinând câte două rânduri pentru fiecare profesor, astfel încât rândurile de rang impar să conţină clasele repartizate pe zile în primul schimb, iar cele de rang par să conţină clasele repartizate pe zile în al doilea schimb.

# dis2recast.R (reuneşte distribuţiile schimburilor, producând CSV)
library(tidyverse)
D1 <- readRDS("byDays1.rds") %>% 
   mutate(sch = 1)
D2 <- readRDS("byDays2.rds") %>% 
   mutate(sch = 2)

lDz <- rbind(D1, D2) %>%
    arrange(prof, sch) %>%
    split(.$zl)

# modelează tabelul necesar aplicaţiei /Recast (scriindu-l apoi în format CSV)
Drc <- data.frame(prof="", Lu="", Ma="", Mi="", Jo="", Vi="")
row = 1
for(P in levels(D1$prof)) {
  for(s12 in 1:2) {
    Drc[row, 1] <- P
    for(q in 2:6) {
      ql <- lDz[[q-1]] %>% 
         filter(prof == P & sch == s12)
      Drc[row, q] <- paste(c(ql$cls), collapse=" ") 
    }
    row <- row + 1
  }
}
write_csv(Drc, file="Dis12.csv")

Copiem Dis12.csv în elementul <textarea> din recast/recast.html, apoi încărcăm recast.html în browser (Firefox); folosind butoanele aplicaţiei lansate astfel (v. [1]), vom modifica distribuţia pe zile existentă, urmărind cam cinci aspecte:
— pentru fiecare profesor, numărul de ore pe zi să nu depăşească 6; în plus, exceptând profesorii cu puţine ore, numărul total de ore să fie distribuit cât mai echilibrat pe zile;
— numărul situaţiilor în care un profesor vine în ambele schimburi într-o aceeaşi zi, să fie cât mai mic;
— profesorii care au puţine ore, să şi le facă în cât mai puţine zile;
— orele cuplate să fie aşezate „corect” pe zile, profesorilor implicaţi;
— numărul total de ore să fie distribuit cât mai echilibrat pe zile.

Ilustrăm (în principiu) genul de operaţii pe care le intenţionăm, pe acest caz:

"P03" are în ziua Jo 7 ore (3 în primul schimb, 4 în al doilea); observăm că niciuna dintre clasele de Jo nu se regăsesc în ziua Lu; mutând pe prima linie (corespunzătoare schimbului 1) cele 3 clase din ziua Jo în ziua Lu şi apoi pe a doua linie, cele două clase din ziua Lu în ziua Jo – rezultă o distribuţie în care "P03" are Lu 5 ore, numai în primul schimb şi are Jo 6 ore, numai în al doilea schimb. Să observăm că putem elibera încă o jumătate de zi: mutăm 11B din ziua Ma, în ziua Mi (dar nu în ziua Lu, unde există deja un 11B) şi totodată, 9G din ziua Mi în ziua Ma (încât în ziua Mi să nu fie 7 ore).

Desigur, mutarea unei clase dintr-o zi în alta (prin operaţia SWAP) atrage modificarea numărului total de ore pe zilele respective (şi de cele mai multe ori, trebuie făcută şi o mutare inversă a clasei respective, la un alt profesor); va trebui să urmărim numărul total de ore pe zi şi pe fiecare schimb în parte – aşa că am modificat puţin recast.js, încât să vedem totalul curent de ore pe zi pentru fiecare schimb.

Redăm parţial situaţia iniţială (pentru o distribuţie obţinută ulterior celeia de pe care am ilustrat mai sus pentru "P03"), imediat după lansarea aplicaţiei /recast:

Totalul orelor pe zi descreşte de la prima spre ultima zi, fiindcă alloc_by_class() etichetează orele cu zile, pentru fiecare clasă, în ordinea obişnuită a zilelor (deci Lu vor fi totdeauna cel mai multe şi Vi cel mai puţine); încă nu avem o idee simplă pentru a corecta direct (în program şi nu interactiv), această deficienţă.

Revizuim şi handler-ul de click pentru Mark (din recast.js), fiindcă vrem să fie marcate nu numai liniile corespunzătoare clasei indicate, dar şi liniile împerecheate acestora în celălalt schimb:

  bar.find('button:contains(Mark)').on('click', function(event) {
    let clasa = $(this).prev().val();
    got.find('tr:gt(0)').toggle(); // 'got' referă tabelul HTML
    if(!clasa) {
      got.find('div').removeClass('highl');
      got.find('tr:gt(0)').show();
    } else {
      let Q = got.find('div:contains(' + clasa +')').toggleClass('highl')
        .parent().parent(); // marchează clasa pe liniile care o conţin
      Q.show();
      if(Self.spreadz["Sch1"]) {
        if(/[0|9|5|6]/.test(clasa)) // clasă din schimbul 2
          Q.prev().show();
        else Q.next().show();
      }
      $(this).prev().val('');
    }
  });

Self.spreadz este un „dicţionar” (intern instanţei curente "Self" a widget-ului) care asociază fiecărei clase câte un tablou conţinând numărul de ore pe fiecare zi, pentru acea clasă; iniţial, în acest dicţionar aveam şi cheia "Total", asociată cu tabloul conţinând numărul total de ore pe fiecare zi; acum, am adăugat câte o nouă cheie ("Sch1" şi "Sch2"), pentru numărul total de ore pe zi corespunzător fiecărui schimb (pentru cazul când fişierul CSV pastat în <textarea> reprezintă două schimburi, adică primele două rânduri corespund unui aceluiaşi profesor).

Când clasa indicată lui Mark este una din schimbul doi, se afişează şi liniile care le preced pe cele care conţin clasa respectivă (selectate prin .prev()); analog, pentru o clasă aflată în primul schimb.

Redistribuirea în paralel, a orelor celor două schimburi

Ne ocupăm întâi de cuplaje. Putem vedea situaţia celor 3 profesori cuplaţi, într-o sesiune interactivă de lucru cu R:

vb@Home:~/21apr/LRC/STMT$ R -q
> library(tidyverse)
> dis <- read_csv("Dis12.csv")
> dis %>% filter(prof %in% c("P06", "P42", "P48")) %>% arrange(prof)
# A tibble: 6 x 6
 prof Lu       Ma     Mi    Jo   Vi
1 P06  11E 8Z     11F    12C 12D  11G 7Z 12E 12F 12G
2 P06  9G       9F     5Z 6Z 9E NA   NA     
3 P42  NA       NA     NA    NA   NA     
4 P42  10C 10D 9A 9F 10A 9D 9G 9E    9B   10B 9C   
5 P48  NA       7Z 8Z   NA    NA   NA     
6 P48  NA       10G    10F 6Z  10E 5Z NA     

"P06" trebuie cuplat cu "P42" pe clasele 10A-D şi 9A-D şi vedem că 5 dintre acestea figurează deja în zilele Lu şi Ma, pe linia 4; trecând în panoul în care am deschis aplicaţia /recast, constatăm folosind operaţia Mark9G şi 9F (care figurează la "P06" în zilele Lu şi Ma) au în ziua Vi numai câte 5 ore (iar în celelalte zile, câte 6 ore). Folosind SWAP, mutăm clasele 9G şi 9F ale lui "P06", în ziua Vi; ar mai trebui să mutăm la "P42" clasa 9G din ziua Ma în ziua Mi (la fel, pentru 9F din ziua Lu) şi clasele 10B 9C din ziua Vi fie în ziua Lu, fie în ziua Ma – şi atunci, cuplul "P06+P42" va putea să-şi facă orele în zilele Lu şi Ma.

Desigur, mutările specificate mai sus prin „ar mai trebui” necesită fiecare şi câte o mutare inversă, pentru a păstra numărul de ore pe zi la clasa respectivă; nu-i cazul să redăm aici toate mutările – după ce le-am efectuat, am folosit Export, obţinând fişierul rDis12.csv şi relansând secvenţa de comenzi R redată mai sus – înlocuind "Dis12.csv" cu "rDis12.csv" – avem următoarea redistribuire:

 prof Lu       Ma       Mi    Jo      Vi
1 P06  11E 8Z     11F      12C 12D  11G 7Z    12E 12F 12G
2 P06  NA       NA       5Z 6Z 9E NA      9G 9F   
3 P42  NA       NA       NA    NA      NA     
4 P42  10C 10D 9A 9B 10A 9D 10B 9C 9E 9G 9F NA      NA     
5 P48  NA       7Z 8Z     NA    NA      NA     
6 P48  NA       NA       6Z 5Z   10E 10G 10F NA 

Acum "P06" nu mai are ore proprii în schimbul 2 de Lu, Ma şi Jo, încât poate face orele pe care este cuplat cu "P42" şi respectiv cu "P48". Să observăm că "P06" are multe ore în primul schimb şi mai are 5 ore proprii în al doilea schimb – încât tot ce mai putem face este să-i eliberăm schimbul 1 pe o singură zi, de exemplu mutând 11F din ziua Ma, în ziua Vi.

Prin mutările efectuate deja, totalul de ore pe zi a scăzut puţin pe Lu şi Ma, crescând corespunzător pe Jo şi Vi. Mai departe, vizând prin Mark fiecare clasă în parte, continuăm să mutăm clase din primele zile spre ultimele, încât să echilibrăm totalurile de ore pe zi (eventual şi pentru fiecare schimb în parte); desigur, căutăm să alegem acele mutări de clase care să asigure şi alte obiective (eliberarea unui schimb la un profesor sau altul, comasarea într-o aceeaşi zi sau în cât mai puţine zile, a orelor celor care au un număr mic de ore pe săptămână, etc.).

Ia ceva timp (peste o oră de lucru), până epuizăm posibilităţile mai evidente, de îmbunătăţire a distribuţiei (bineînţeles că vom putea relua, dacă va fi cazul); salvăm prin Export, obţinând un nou fişier rDis12.csv. Precizăm că în final, pe fiecare zi ne-a rezultat cam acelaşi număr de ore (distribuţia pe schimburi este acum (91 91 91 90 91) şi repectiv, (92 92 92 92 92)).

Pregătirea generării orarelor zilnice

Programul set_hours_day.R din [1] vizează un singur schimb şi alocă orele 1..7 lecţiilor repartizate într-o aceeaşi zi. Amintim că în rDis12.csv (ignorând linia de antet CSV), liniile de rang impar ţin de schimbul 1, iar cele de rang par ţin de schimbul 2; deci mai întâi, trebuie să separăm rDis12.csv în fişierele rDis1.csv (conţinând liniile corespunzătoare schimbului 1) şi rDis2.csv (pentru schimbul 2):

vb@Home:~/21apr/LRC/STMT$ awk 'NR % 2 == 1' rDis12.csv > rDis1.csv
vb@Home:~/21apr/LRC/STMT$ awk 'NR % 2 == 0' rDis12.csv > rDis2.csv

Precizăm pentru orice eventualitate, că în awk, variabila internă NR păstrează indexul liniei curente (deci 'NR % 2 == 1' selectează liniile de rang impar).
Avem grijă desigur, să inserăm şi linia de antet, în fişierele CSV obţinute…

Alocarea profesorilor pe orele 1..7 ale zilei decurge pentru fiecare clasă în parte, în cadrul funcţiei mountHtoDay() – pasându-i ca argument un obiect 'tibble' conţinând liniile (cu structura prof|cls) corespunzătoare clasei (pentru ziua respectivă); pentru a obţine aceste obiecte, trebuie întâi să transformăm rDis1.csv şi rDis2.cvs în obiecte 'tibble' (cu structura prof|cls|zl), pe care apoi să le divizăm după zile:

# csv2df.R (normalizează distribuţia pe zile primită în format CSV)
library(tidyverse)
Dcsv <- read_csv("rDis1.csv") # distribuţia pe zile Schimb-1, format CSV
# Dcsv <- read_csv("rDis2.csv") # distribuţia pe zile Schimb-2, format CSV

splt <- function(Txt) unlist(strsplit(Txt, " "))

renormalize <- function(D) { # v. [1]
  D %>% gather("zl", "cls", 2:6, na.rm=TRUE) %>%
     mutate(ncl = unlist(lapply(.$cls, 
                   function(q) length(splt(q))))) %>%
     uncount(.$ncl) %>% 
     split(., .$cls) %>%
     map_df(., function(G) {
          q <- splt(G$cls[1])
          G$cls <- rep(q, nrow(G) %/% length(q))
          as.data.frame(G)
     })
}

Din <- renormalize(Dcsv) %>% select(-4) # elimină coloana $ncl

Zile <- c("Lu", "Ma", "Mi", "Jo", "Vi")
srt <- sort(table(Din$prof), decreasing=TRUE)

Dzl <- as_tibble(Din) %>% 
    mutate(prof = factor(prof, levels=names(srt), ordered=TRUE), 
       zl = factor(zl, levels=Zile, ordered=TRUE)) %>%
    relocate(cls, .after=prof) %>%
    arrange(prof) # prof (ord.) | cls | zl (ord.)
    
saveRDS(Dzl, "rDis1z.RDS") # distribuţia pe zile Schimb-1, normalizată
# saveRDS(Dzl, "rDis2z.RDS")  # distribuţia pe zile Schimb-2, normalizată

Rulând csv2df.R de două ori (comentând/decomentând liniile pentru "Schimb-1" şi "Schimb-2"), obţinem obiectele 'tibble' rDis1z.RDS şi rDis2z.RDS conţinând distribuţiile pe zile pentru schimbul 1 şi respectiv, schimbul 2, în format „normal” prof|cls|zl.

Avem apoi de separat pe fiecare zi în parte, distribuţiile pe zile ale schimburilor:

# dis_of_day.R (separă din distribuţia pe zile, distribuţia pe fiecare zi în parte)
library(tidyverse)
Dzl <- readRDS("rDis1z.RDS") # distribuţia pe zile, prof|cls|zl (Schimb 1)
# Dzl <- readRDS("rDis2z.RDS") # distribuţia pe zile, prof|cls|zl (Schimb 2)

Zile <- c("Lu", "Ma", "Mi", "Jo", "Vi")
# orele repartizate zilei, ordonate după profesori şi separate după clasă
disOfDay <- function(zi) {
  Dzl %>% 
  filter(zl == zi) %>% 
  select(prof, cls) %>%
  arrange(prof) %>% # arrange(desc(prof))
  split(.$cls) %>%
  saveRDS(., file = paste0("Dis1_", zi, ".RDS")) # Schimb 1
  # saveRDS(., file = paste0("Dis2_", zi, ".RDS")) # Schimb2
} 
lapply(Zile, disOfDay)

Bits <- rep(0L, nlevels(Dzl$prof)) # pentru a urmări alocările de ore la profesori
names(Bits) <- levels(Dzl$prof)
saveRDS(Bits, file="Bits1.RDS") # Schimb 1
# saveRDS(Bits, file="Bits2.RDS") # pentru Schimb 2

Rulând dis_of_day.R pentru fiecare schimb, obţinem acele obiecte 'tibble' despărţite pe clase, care vor trebui pasate pe rând funcţiei mountHtoDay() – cinci pentru primul schimb (Dis1_Lu.RDS, etc.) şi cinci pentru al doilea (Dis2_Lu.RDS, etc.).

În plus, am formulat şi tablourile de valori „cu nume”, Bits1.RDS şi Bits2.RDS care urmează să fie folosite în mountHtoDay() pentru a urmări ca alocările orare ale profesorilor clasei curente să nu se suprapună celor anterior făcute acestora la alte clase (v. [1] şi cele emergente din [1]).
Este important de sesizat că nu putem folosi un acelaşi tablou Bits.RDS pentru ambele schimburi (decât dacă am fi observat mai din timp despre ce este vorba…), fiindcă în csv2df.R mai sus, am definit $prof ca 'factor' pentru fiecare dintre obiectele 'tibble' asociate schimburilor – încât nivelele lui $prof (ca şi ordinea acestora) pentru un schimb nu sunt aceleaşi cu cele pentru celălalt schimb! (unii profesori au ore numai într-unul dintre schimburi).

Generarea orarelor zilnice

Redăm complet şi programul de generare a orarelor zilnice din [1], având acum unele mici modificări (faţă de tabloul 'Bits' al octeţilor de alocare pe orele zilei):

# set_hours_day.R (setează orele 1..7 lecţiilor repartizate într-o aceeaşi zi)
library(tidyverse)
Pore <- readRDS("lstPerm47.RDS") # lista matricelor de permutări (de 4..7 ore)
Bits <- NULL # "placeholder" pentru alocare 1..7 fiecărui profesor (v. HELPER)

## alocă profesorii pe orele zilei, pentru fiecare clasă
mountHtoDay <- function(Z) { # 'tibble' <ord>prof|cls, split()-at pe clase
  # iniţializează octeţii de alocare, copiind tabloul global 'Bits'
  bith <- Bits

  # alocă pe orele 1..7, orele (lecţiile) unei clase          
  mountHtoCls <- function(Q) { # 'Q' conţine liniile din Z cu o aceeaşi 'cls'
    # cat(Q$cls[1], " ") ## dacă vrem să vedem clasele tratate pe parcurs
    mpr <- Pore[[nrow(Q)-3]] # matricea de permutări corespunzătoare clasei
    for(i in 1:ncol(mpr)) { 
      po <- mpr[, i]
      S <- Q %>% mutate(ora = po) # etichetează cu permutarea curentă
      # vectorul octeţilor de ore asociaţi acestei permutări:
      bis <- bitwShiftL(1, S$ora - 1) 
      # vectorul octeţilor de ore alocate deja profesorilor clasei:
      bhp <- bith[S$prof]

      # Dacă există suprapuneri (de ore) între cei doi vectori, 
      # atunci angajează coloana următoare a matricei de permutări,
      # dacă mai există una (altfel, abandonează)
      if(i == ncol(mpr) & any(bitwAnd(bhp, bis) > 0)) {
        succ <<- FALSE
        return(NULL)
      }
      if(any(bitwAnd(bhp, bis) > 0)) next
      
      # se presupune că sunt cel mult 2 ore de profesor, la aceeaşi clasă
      j <- anyDuplicated(names(bhp))
      if(j > 0) { # dacă în Z, profesorul are 2 ore la acea clasă
        bis[j-1] <- bis[j] <- bis[j-1] + bis[j]
      }

      # actualizează global, octeţii de alocare:
      bith[S$prof] <<- bitwOr(bhp, bis)
      return(S)
    }
  } 
  succ <- TRUE  
  # aplică montHtoDay() pentru fiecare clasă, în ordinea iniţială a claselor
  orar <- Z %>% map_df(., function(K) mountHtoCls(K)) 
  while(succ == FALSE) { print("insucc") ## nu se poate trece de clasa curentă
    succ <- TRUE
    bith <- Bits # reiniţializează octeţii de alocare pe orele zilei
    orar <- Z %>% 
        sample(.) %>% # ordonează aleatoriu lista tabelelor claselor
        map_df(., function(K) mountHtoCls(K)) # reia alocarea orelor
  }
  return(orar) # orarul zilei, prof|cls|ora
}

## HELPER:
orarofday <- function(sch, zi) { # după Schimb (1 sau 2) şi Zi ("Lu", etc.)
  tb <- readRDS(paste0("Dis", sch, "_", zi, ".RDS"))
  Bits <<- readRDS(paste0("Bits", sch, ".RDS")) # alocare 1..7 profesorilor din Schimb
  orZ <- mountHtoDay(tb)
  saveRDS(orZ, file=paste0("orar", sch, zi, ".RDS"))
}

Zile <- c("Lu", "Ma", "Mi", "Jo", "Vi")
for(zi in Zile) {
  orarofday(1, zi)
  orarofday(2, zi)
}

Lansând programul din consola R (prin source("set_hours_day.R")), rezultă pe rând fişierele "orar1Lu.RDS", "orar2Lu.RDS", ş.a.m.d. conţinând distribuţia pe orele 1..7 ale zilei pentru câte un schimb, pentru fiecare zi. Cum era de aşteptat – având mai puţin de 500 de ore pe schimb, pentru câte doar 16 clase la 60 de profesori – fiecare orar se obţin aproape instantaneu (în 4-6 secunde), cum se vede afişând timpii la care sunt înregistrate fişierele respective:

vb@Home:~/21apr/LRC/STMT$ ls -l -t --time-style=full-iso orar*.RDS
19:16:57.837249326 orar2Vi.RDS
19:16:54.461208473 orar1Vi.RDS
19:16:48.041130783 orar2Jo.RDS
19:16:43.793079375 orar1Jo.RDS
19:16:39.085022399 orar2Mi.RDS
19:16:30.472918173 orar1Mi.RDS
19:16:23.120829191 orar2Ma.RDS
19:16:19.584786393 orar1Ma.RDS
19:16:13.928717934 orar2Lu.RDS
19:16:08.380650780 orar1Lu.RDS

Cele 10 orare zilnice s-au obţinut deci între momentele de timp 19:16:00 şi 19:16:57, adică în mai puţin de un minut; este interesant că în toate cele 10 cazuri, tratarea a fost liniară: nu s-a schimbat (constatând "insucc" la una dintre clase, cum am avut în [1]) ordinea iniţială (alfabetică) a claselor.

Fiindcă rezultatul se obţine aşa de repede, am putea genera uşor un set cam cât vrem de mare de orare (eventual, numai pe o anumită zi şi un anumit schimb), schimbând aleatoriu ordinea iniţială a claselor – urmând să alegem din setul obţinut, acel orar care satisface anumite criterii (de exemplu, să aibă cât mai puţine ferestre); aici însă, ne abţinem să operăm astfel şi vom lucra pe primele orare obţinute.

Finalizarea în paralel, a orarelor schimburilor unei zile

În directorul /recast avem şi aplicaţia "dayRecast.html", prin care vom putea rearanja (interactiv) distribuţia pe orele 1..7 ale zilei (furnizată într-un element <textarea>); între timp, am formulat prin extindere şi "twoDaysRecast.html" (urmând să o adăugăm şi în /recast), prin care putem lucra „în paralel” pe ambele schimburi ale zilei – fiind astfel mai uşor de urmărit „legarea” orelor dintr-un schimb cu cele din celălalt schimb, la profesorii care au ore în ambele schimburi, în ziua respectivă.

Dar mai întâi, avem de transformat „formatul” prof|cls|ora specific pentru fişierele orar*.RDS obţinute mai sus, într-un fişier CSV cu structura generică "prof, ora1, ora2, ..., ora7" (care să fie apoi „pastat” în elementul <textarea> al aplicaţiei):

# rds2csv.R (orar*.RDS ==> orar*.CSV, ordonat alfabetic)
library(tidyverse)
file <- "orar"
Zile <- c("Lu", "Ma", "Mi", "Jo", "Vi")
format_csv <- function(sch, zi) {
  readRDS(paste0(file, sch, zi, ".RDS")) %>%
  split(.$prof) %>%
  map_df(., function(Q) spread(Q, ora, cls)) %>%
  mutate(prof = as.character(prof)) %>% 
  arrange(prof)
}
for(zi in Zile)
  for(sch in 1:2) {
    orz <- format_csv(sch, zi)
    write_csv(orz, file=paste0(file, sch, zi, ".CSV"), 
         na = "-", col_names=FALSE)
  }

Pentru a lucra „în paralel” pe cele două schimburi, am transformat $prof în 'character' (era 'factor', ordonat după numărul de ore ale profesorului pe ziua respectivă) şi am ordonat alfabetic; /dayRecast cere fişier CSV fără antet, deci l-am omis (folosind în write_csv() opţiunea col_names).

Iată o imagine parţială a aplicaţiei /dayRecast, după ce am înscris în elementele <textarea> fişierele CSV pentru cele două schimburi din ziua "Vi":

În panoul din dreapta este redat de fapt nu fişierul orar2Vi.CSV iniţial, ci rezultatul unei serii de operaţii SWAP (de vreo 30 minute) prin care am reuşit să reducem numărul ferestrelor de la 20 cât erau iniţial, la 0. Nu este greu de redus numărul ferestrelor pe fiecare schimb în parte, dar de legat orele din primul schimb cu cele din al doilea este posibil în cel mult jumătate din cazuri; foarte probabil, va trebui din când în când să mai mutăm (cumva) clase dintr-o zi în alta, pentru a putea creşte numărul legărilor de ore între cele două schimburi (sau pentru a le evita).

De exemplu, în situaţia din imaginea de mai sus, la "P02" cele 3 ore din primul schimb nu pot fi „legate” cu cele din al doilea schimb, acestea fiind plasate începând cu a 3-a oră; "P01" şi "P03" sunt cazuri fericite: orele lor din primul schimb sunt şi la unele clase care au câte 6 ore pe zi şi pot fi mutate spre ultima oră (legându-le astfel de cele plasate lor începând cu ora 1, în al doilea schimb).

Obs. Desigur, ar fi de rescris "dayRecast.js", pentru a avea un singur set de butoane (nu două „identice”, cum se vede mai sus), acţionând pe un schimb sau pe celălalt în funcţie de un anumit context (dependent de schimb).

Am finalizat prin operaţii SWAP orarele pe Vi, plecând de la situaţia de pe care am redat imaginea de mai sus (cam într-o oră, trebuind să mai operez şi pe schimbul al doilea); prin Export am obţinut fişierele extVi1.csv şi extVi2.csv, le-am adăugat câte un antet (cu "a" de la A.M. şi "p" de la P.M. ca prefix pentru orele din schimburile respective) şi folosind full_join(), am reunit datele din aceste fişiere într-un acelaşi obiect 'tibble':

# exportCSV2df.R (reuneşte orarele CSV a schimburilor unei zile, în acelaşi 'tibble')
library(tidyverse)
S1 <- read_csv("extVi1.csv")
S2 <- read_csv("extVi2.csv")
S12 <- full_join(S1, S2) %>% 
    replace(is.na(.), "-") %>% 
    arrange(prof)
print(S12, n=Inf)
# A tibble: 47 x 13
  prof a1  a2  a3  a4  a5  a6  p1  p2  p3  p4  p5  p6  
 1 P01  -   -   -   -   12A  12B  10A  10D  9B  -   -   -  
 2 P02  -   -   -   12A  11D  11B  9C  10G  10B  -   -   -  
 3 P03  -   -   -   11F  11C  12F  9B  9G  6Z  -   -   -  
 4 P04  -   -   12B  12C  12G  11F  -   -   -   -   9F  9B  
 5 P05  11D  12F  12C  11B  11G  -   -   -   -   -   -   -  
 6 P06  11F  12G  12E  12F  11E  -   -   -   -   -   -   9F  
 7 P07  11A  11G  11E  7Z  -   -   -   -   -   -   -   -  
 8 P08  -   -   -   11D  12C  11A  10C  9C  -   -   -   -  
 9 P09  -   -   -   12B  11F  8Z  10G  10A  -   -   -   -  
10 P10  12A  -   -   -   -   -   -   -   -   9G  9D  10A 
11 P11  -   -   -   12G  8Z  7Z  5Z  9B  -   -   -   -  
12 P12  -   -   -   -   12D  11E  10F  6Z  10C  -   -   -  
13 P13  -   -   -   -   11B  11D  9E  9F  -   -   -   -  
14 P14  8Z  7Z  11G  11C  -   -   -   -   -   -   -   -  
15 P15  -   8Z  12A  11G  12E  -   -   -   -   -   -   -  
16 P16  -   -   -   11A  12F  12G  9D  -   -   -   -   -  
17 P17  -   -   -   -   -   -   -   -   10E  9D  10C  -  
18 P18  -   -   11D  -   -   -   -   -   -   10C  9C  10D 
19 P19  -   11E  11F  -   -   -   -   -   -   9B  -   -  
20 P20  12D  12B  -   -   -   -   -   10F  5Z  -   -   -  
21 P21  11E  -   -   -   -   -   -   -   -   9E  10E  -  
22 P22  -   -   -   -   11A  12C  10D  -   -   -   -   -  
23 P23  -   -   -   11E  7Z  12E  6Z  10E  9G  -   -   -  
24 P24  -   -   -   -   12B  12A  9F  9E  -   -   -   -  
25 P25  -   -   -   -   -   11C  10B  9A  9D  -   -   -  
26 P26  7Z  12D  11B  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
27 P27  -   11C  12D  -   -   -   -   -   -   -   9A  10B 
28 P28  -   -   12F  12E  -   -   -   -   9A  10B  9G  9C  
29 P29  -   -   -   -   -   -   -   9D  10G  10D  -   -  
30 P30  11G  11D  -   -   -   -   -   -   9F  10F  -   -  
31 P31  -   -   7Z  8Z  -   -   -   -   -   -   10D  10C 
32 P32  -   11A  11C  -   -   -   -   -   9E  9C  10A  -  
33 P33  -   12C  8Z  12D  -   -   -   -   -   -   -   -  
34 P34  -   -   -   -   -   -   -   -   -   9A  10G  9G  
35 P35  -   11F  12G  -   -   -   -   -   -   10G  9B  -  
36 P36  12C  12E  -   -   -   -   9G  -   -   -   -   -  
37 P37  11C  12A  11A  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
38 P38  -   -   -   -   -   -   9A  10B  9C  5Z  -   -  
39 P39  -   11B  -   -   -   -   -   -   10A  6Z  -   -  
40 P40  -   -   -   -   -   -   -   10C  10D  10A  10B  -  
41 P41  -   -   -   -   -   -   10E  5Z  10F  -   -   -  
42 P43  -   -   -   -   -   -   -   -   -   9F  9E  10E 
43 P49  12F  -   -   -   -   -   -   -   -   10E  10F  -  
44 P52  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   5Z  6Z  
45 P55  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   6Z  5Z  
46 P59  12B  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
47 P60  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   9E  

Şi pe primul şi pe al doilea schimb, avem câte zero ferestre; dar n-am reuşit decât în 13 cazuri din cele 29 existente, să legăm orele din primul schimb de cele din al doilea – şi aceasta, decizând ca trei clase care au câte doar 5 ore (anume, 11B, 12E şi 12G) să înceapă de la a doua oră din zi.
Totuşi, am urmărit un principiu oarecum compensatoriu: dacă schimburile nu pot fi „legate”, atunci distanţa dintre ele să fie cât se poate de mare (de măcar 3 ore), încât profesorul respectiv să nu stea degeaba între cele două schimburi (că de obicei, într-o fereastră de una sau de două ore asta faci: „omori timpul”, aşteptând să treacă).

De exemplu, "P06" îşi încheie primul schimb la ora a 6-a şi îl începe pe al doilea peste 4 ore; zicem că o asemenea distanţă între schimburi nu ar trebui considerată ca „fereastră”! În toate cazurile, distanţa dintre schimburi este suficient de mare pentru a permite profesorului să nu stea degeaba între schimburi; practic, orarul redat mai sus are zero ferestre.

La prima vedere s-ar părea că putem face mai mult, până să ne mulţumim cu „principiul compensatoriu” exprimat mai sus: la profesorii care au câte o singură oră într-un schimb, la distanţă faţă de orele pe care le au şi în celălalt schimb (cum avem mai sus pe liniile 6, 10, 18, 19, 36, 39 şi 43), putem căuta să mutăm ora respectivă într-o altă zi (aducând în loc, oră la aceeaşi clasă unui alt profesor).

Dar această idee este aplicabilă numai dacă în ziua în care vrem să mutăm clasa, profesorul respectiv nu are deja alocată o oră la acea clasă; la "P06" putem muta 9F într-o altă zi, fiindcă "P06" are în încadrare o singură oră la această clasă; la "P10" încă putem muta 12A, dar numai în anumite două zile – fiindcă "P10" este încadrat pe 3 ore la clasa respectivă şi bineînţeles că aceste 3 ore trebuie alocate în zile diferite (şi nu toate într-o aceeaşi zi, sau numai în două zile); însă "P19" de exemplu, are în încadrare 4 ore la 9B, iar găsirea zilei în care să o mutăm devine dificilă; iar la "P39" chiar nu putem muta 11B într-o altă zi, fiindcă acesta are la 11B un număr de 5 ore pe săptămână (obligând la plasarea lor câte una, în fiecare zi).

Rezultă această orientare practică (neobligatorie): vizăm întâi (prin operaţii SWAP) legarea schimburilor la acei profesori care au o singură oră într-unul dintre schimburi şi abia apoi, căutăm să legăm schimburile (în măsura în care mai este posibil) şi celorlalţi (urmărind simultan, să reducem ferestrele). M-am ghidat după acest principiu de lucru, pentru ziua Jo, obţinând cam într-o oră de lucru acest orar (în care, dintre clasele care au câte 5 ore, 12ACF şi 11C încep programul de la a doua oră din zi – altfel nu prea putem lega schimburile între ele):

# A tibble: 48 x 13
  prof a1  a2  a3  a4  a5  a6  p1  p2  p3  p4  p5  p6  
 1 P01  -   -   -   11D  12B  11A  9B  10A  9D  -   -   -  
 2 P02  -   -   -   12A  11D  11B  10F  10B  -   -   -   -  
 3 P03  -   -   -   12E  11B  12F  -   9F  9B  9G  -   -  
 4 P04  -   -   -   11E  12G  12D  9D  10G  9E  -   -   -  
 5 P05  11B  11E  12C  -   -   -   -   -   -   -   9C  9A  
 6 P06  7Z  11G  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
 7 P07  11G  11A  11E  -   -   -   -   -   10A  10E  -   -  
 8 P08  -   -   -   -   11A  12C  10C  9C  10D  -   -   -  
 9 P09  12E  12G  11D  11B  11E  -   -   -   -   -   -   -  
10 P10  -   -   -   -   -   12A  10A  9G  10F  -   -   -  
11 P11  -   -   -   -   8Z  7Z  5Z  9B  -   -   -   -  
12 P12  11E  11F  -   -   -   -   -   -   -   5Z  -   -  
13 P13  -   -   -   -   -   8Z  10D  9E  -   -   -   -  
14 P14  -   12A  11C  11G  7Z  -   -   -   -   -   -   -  
15 P15  -   -   12B  8Z  12E  11G  9F  -   -   -   -   -  
16 P16  -   -   12G  11A  12F  -   9A  9D  -   -   -   -  
17 P17  12B  -   -   -   -   -   -   -   10C  9B  9G  -  
18 P18  -   -   -   -   -   11D  9C  10C  10G  10D  -   -  
19 P19  -   -   -   -   -   -   -   -   10E  9F  10G  9B  
20 P20  -   -   -   12D  -   -   6Z  5Z  -   -   -   -  
21 P21  -   -   -   -   -   11E  9E  10E  9F  -   -   -  
22 P22  -   12C  12A  -   -   -   -   -   -   9A  9E  10D 
23 P23  -   12E  11B  -   -   -   -   -   -   6Z  -   -  
24 P24  -   12D  11F  12B  12A  -   -   -   -   -   -   -  
25 P25  -   -   -   -   -   11C  10B  9A  9G  -   -   -  
26 P26  12G  7Z  -   -   -   -   -   -   -   -   5Z  10B 
27 P27  -   -   11A  11C  12D  -   -   -   -   -   10C  -  
28 P28  -   -   -   12F  11C  12E  9G  -   -   -   -   -  
29 P29  12D  -   -   -   -   -   -   -   -   -   9D  10A 
30 P30  -   -   -   -   -   -   -   -   5Z  10F  9F  9D  
31 P31  -   8Z  7Z  -   -   -   10E  6Z  -   -   -   -  
32 P32  11A  11C  12F  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
33 P33  8Z  12B  -   -   -   -   -   -   9C  9D  -   -  
34 P34  11D  -   -   -   -   -   -   -   9A  10B  -   -  
35 P35  -   -   12D  12G  11F  -   -   -   -   -   -   -  
36 P36  -   -   12E  12C  -   -   -   -   -   -   -   9G  
37 P37  -   -   11G  11F  12C  -   -   -   -   -   -   -  
38 P38  -   -   -   -   -   -   -   -   10B  9C  9A  9F  
39 P39  -   11B  -   -   -   -   -   -   -   -   10A  10G 
40 P40  -   -   -   -   11G  11F  10G  10F  -   -   -   -  
41 P46  -   -   -   -   -   -   -   -   -   9E  -   -  
42 P48  -   -   -   -   -   -   -   -   -   10G  10E  10F 
43 P49  -   12F  -   -   -   -   -   -   -   -   10F  10E 
44 P51  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   10D  10C 
45 P54  11F  11D  -   -   -   -   -   -   -   10A  10B  -  
46 P55  -   -   8Z  7Z  -   -   -   -   -   -   -   -  
47 P57  -   -   -   -   -   -   -   10D  6Z  10C  -   -  
48 P58  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   9B  9C 

Iarăşi, am obţinut zero ferestre pe fiecare schimb în parte.
Dintre cei 48 de profesori care au ore Jo, 15 au ore (fără nicio fereastră) într-un singur schimb; 13 au ore în ambele schimburi, legate:

> S12[S12$a6 != '-' & S12$p1 != '-', ] # A tibble: 13 x 13
  prof a1  a2  a3  a4  a5  a6  p1  p2  p3  p4  p5  p6  
 1 P01  -   -   -   11D  12B  11A  9B  10A  9D  -   -   -  
 2 P02  -   -   -   12A  11D  11B  10F  10B  -   -   -   -  
 3 P04  -   -   -   11E  12G  12D  9D  10G  9E  -   -   -  
 4 P08  -   -   -   -   11A  12C  10C  9C  10D  -   -   -  
 5 P10  -   -   -   -   -   12A  10A  9G  10F  -   -   -  
 6 P11  -   -   -   -   8Z  7Z  5Z  9B  -   -   -   -  
 7 P13  -   -   -   -   -   8Z  10D  9E  -   -   -   -  
 8 P15  -   -   12B  8Z  12E  11G  9F  -   -   -   -   -  
 9 P18  -   -   -   -   -   11D  9C  10C  10G  10D  -   -  
10 P21  -   -   -   -   -   11E  9E  10E  9F  -   -   -  
11 P25  -   -   -   -   -   11C  10B  9A  9G  -   -   -  
12 P28  -   -   -   12F  11C  12E  9G  -   -   -   -   -  
13 P40  -   -   -   -   11G  11F  10G  10F  -   -   -   -  

iar dintre aceştia, 7 au câte o singură oră într-unul dintre cele două schimburi.
9 profesori au unica oră dintr-un schimb nelegată de orele pe care le au în celălalt schimb. 7 profesori au câte cel puţin două ore în fiecare schimb, iar orele din primul schimb sunt distanţate faţă de cele din al doilea; doi profesori ("P03" şi "P16") au ore în ambele schimburi, cu câte o fereastră (de o singură oră) între schimburi; "P20" are o fereastră de două ore între schimburi.

Pe lângă situaţiile enumerate mai sus, care se pot constata direct pe orarul redat, avem un caz „invizibil” de care chiar am uitat: "P06" este cuplat cu "P48" pe clasele 10GEF – încât iată că mai apare un caz de „ore în ambele schimburi, nelegate” şi dispare unul de la „ore într-un singur schimb”.

Am lucrat analog şi orarele pentru Mi, urmărind de data aceasta şi un alt aspect: profesorul care are un anumit dezavantaj în orarul unei zile, să nu-l mai aibă şi într-o altă zi (ceea ce este posibil de obţinut în ceea ce priveşte ferestrele propriu-zise – de o oră – dar nu poate reuşi decât în puţine cazuri care ar necesita eliminarea distanţării existente între orele dintr-un schimb şi cele din celălalt schimb).
Orarele obţinute pentru Mi (ne abţinem să le mai transcriem aici) au şi ele, caracteristicile redate deja mai sus (zero ferestre în primul schimb, zero ferestre în al doilea; 9 profesori cu ore în ambele schimburi, nedistanţate; 17 profesori cu ore în ambele schimburi, distanţate; etc.); în plus, profesorul "P03" de exemplu, care Jo avea o fereastră de o oră între schimburi – are acum ore tot în ambele schimburi, dar legate (urmărind ca „dezavantajul” produs Jo să nu se repete într-o altă zi).

Cum se poate mai bine de atât…

De fapt, pe noi nu ne interesează orarul ca „produs final”, ci doar punerea la punct a programelor R redate mai sus şi a aplicaţiilor interactive asociate, prin care obţinem un orar acceptabil în principiu.
Iar ce putem noi să facem, pentru a produce un orar mai bun, constă în a o lua de la capăt: revenim în aplicaţia /recast şi folosim SWAP pentru a reduce cât mai mult situaţiile în care profesorul vine într-o aceeaşi zi în ambele schimburi; apoi reluăm generarea prin R a orarelor zilnice, pentru noua distribuţie pe zile obţinută şi reluăm în sfârşit, lucrul interactiv în /dayRecast, pentru a reduce cât mai mult ferestrele şi a regla eventual, distanţele dintre schimburi.
Cu învăţămintele dobândite în experienţa precedentă, cu siguranţă că luând-o de la capăt vom reuşi un orar „mai bun” (iar în experienţele viitoare, ne vom mulţumi pentru efortul făcut acum).

Pe de altă parte, să observăm că datele de furnizat unui program care produce orarul, nu sunt „date brute”, ci sunt create de cineva: iniţial, în baza unui anumit plan-cadru general, directorul şcolii atribuie anumite clase, pe câte un anumit număr de ore, profesorilor şcolii şi unora din afara şcolii. Nu cumva şi cel care furnizează datele, ar trebui să aibă grijă de calitatea şi contextul datelor pe care le constituie?

De obicei, directorul şcolii face încadrarea profesorilor pe clase fără a se gândi şi la problemele puse de implementarea încadrării respective într-un orar şcolar (care trebuie să corespundă şi unor criterii care ţin probabil de pedagogie şi de obiective didactice coerente, nu doar unor normative salariale şi unor pretenţii individuale); dar măcar, poate lămuri tuturor celor implicaţi în activitatea de zi cu zi a şcolii, de la bun început, unele principii (de bun-simţ, în fond) care urmează să fie respectate în construcţia orarului.

Dacă unui profesor i se dau multe clase într-un schimb, iar în celălalt schimb i se dă o singură clasă 9F să zicem, care are 3-4 ore pe disciplina respectivă – atunci acelui profesor trebuie să i se precizeze din start, două lucruri ne-negociabile: în primul rând, (având în vedere interesele elevilor) cele 3-4 ore la 9F trebuie făcute câte una pe zi; în al doilea rând – (ţinând seama şi de ceilalţi profesori) este puţin probabil ca orele din primul schimb să poată fi legate cu ora 9F din al doilea schimb şi cel mai probabil, distanţa dintre schimburi va fi de cel puţin 3 ore (evitând o fereastră inutilizabilă).

Iar dacă profesorul are câte cel puţin două clase şi într-un schimb şi în celălalt – atunci trebuie să i se precizeze din start că este puţin probabil ca în fiecare zi, cele două schimburi ale sale să poată fi legate între ele şi cel mai probabil, vor fi separate printr-un interval suficient de larg pentru a permite profesorului să nu piardă timpul între schimburi; desigur, va fi posibil, dar nu sigur, ca în unele zile să aibă ore numai într-un schimb; şi desigur, se va căuta ca un „defect” produs într-o zi unui profesor, să nu se repete şi într-o altă zi aceluiaşi profesor.

Asemenea explicitări (altfel, de bun-simţ) au desigur şi importanţă strategică: se previn obişnuitele nemulţumiri individuale şi contestări; orarul şcolii este oglinda activităţii de zi cu zi a şcolii, activitate care bineînţeles că trebuie să corespundă anumitor standarde (care nu prea au de-a face cu pretenţiile individuale).

Elaborarea orarului şcolar („oglinda” activităţii didactice din şcoală) nu începe cu „introducerea datelor” în "ascTimetables" (de exemplu), ci ar trebui să înceapă mai dinainte, din etapa încadrării profesorilor pe discipline şi clase (şi poate chiar mai dinainte, fiindcă încadrarea pe anul curent trebuie să aibă în vedere şi pe cea din anul precedent).

vezi Cărţile mele (de programare)

docerpro | Prev | Next