momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Notaţia prefix canonică şi reprezentarea DOT a expresiei

C++ | C++11
2014 jun

Programul din [1] preia o expresie aritmetică în format infixat şi (folosind Climb::get_tree() din [2]) obţine arborele sintactic ArTree corespunzător expresiei; reprezentarea textuală prefixată indusă de operator<< pentru obiecte ArTree este apoi transmisă funcţiei to_DOT(), care analizează formatul prefixat primit şi produce un fişier conţinând descrierea DOT a arborelui.

Dar putem remodela (sau "simplifica") lucrurile, renunţând să mai angajăm clasa ArTree: este uşor de "rescris" metoda principală implicată Climb::parse_climb(), astfel încât aceasta să construiască şi să returneze chiar forma prefixată "canonică", în loc de obiect ArTree.

Pentru o expresie algebrică dată (în formatul obişnuit, infixat) - vrem să construim un obiect care să asigure o verificare sintactică minimală a expresiei date, inducând apoi formatul prefixat complet parantezat precum şi descrierea DOT a arborelui sintactic al expresiei:

#include <string>
#include <iostream>
#include <sstream>  // operaţii "stream" cu şiruri
#include <algorithm> // copy_if(), find(), adjacent_find()
#include <cctype>  // tipuri de caractere (isspace(), etc.)

class Symbex {
public: 
  Symbex(std::string&); // verifică sintaxa şi construieşte obiectul
  void set_prefix();  // constituie formatul prefixat complet parantezat
  void get_DOT();    // furnizează descrierea DOT a arborelui sintactic
  
private:
  std::istringstream infix; // "buffer" pentru expresia infixată dată (fără spaţii)
  std::string prefix;    // pentru formatul prefixat complet parantezat

  bool syntax, has_prefix;
  void croak(const std::string&); // verifică sintaxa expresiei

  std::string parse_climb(int); // conversie `infix` —> `prefix` ("precedence climbing")
  std::string parse_primary();
  
  void cout_DOT(); // constituie descrierea DOT a expresiei (pentru `dot`, sau Graphviz)
  
  char look_ahead() { // furnizează caracterul următor, păstrând poziţia curentă
    char c; infix >> c; 
    infix.putback(c); // reînscrie caracterul citit, în buffer-ul expresiei
    return c;
  }
friend std::ostream& operator<<(std::ostream&, const Symbex&); // emite `prefix`
};

Constructorul constituie întâi o "copie" a expresiei date, ignorând însă caracterele spaţiu (eliminarea spaţiilor simplifică verificarea sintactică); şirul rezultat este transmis metodei private croak() şi dacă aceasta nu semnalează vreo eroare de sintaxă - atunci el este reţinut pe câmpul privat infix.

Symbex::Symbex(std::string& expression) {
  std::string expr;
  expr.resize(expression.size()); 
  auto it = std::copy_if(expression.begin(), expression.end(), expr.begin(), 
              [](char c) { return !isspace(c); });
  expr.resize(std::distance(expr.begin(), it));

  syntax = true;
  try {croak(expr);} // "cârâie" (comutând `syntax`) dacă vede greşeli sintactice
  catch(std::string& error) { std::cout << error << '\n'; }

  if(syntax) // reţine textul expresiei date (fără spaţii)
    infix.str(expr); 
  has_prefix = false;
}

Pentru a asigura copierea din şirul "expression" în şirul "expr" - am folosit mai sus std::copy_if() din <algorithm>; predicatul care decide ce caractere să fie copiate (cele diferite de spaţiu) este furnizat prin funcţia anonimă [](char c) {return ! isspace(c);} (a vedea C++11). Este necesară trunchierea finală - prin expr.resize(distance(expr.begin(), it)), unde it pointează după ultimul caracter copiat; altfel, unele teste din croak() ar parcurge şi spaţiile reziduale rămase la sfârşitul şirului expr.

Metodele publice set_prefix() şi get_DOT() ţin cont de starea câmpurilor booleene private syntax şi respectiv has_prefix, declanşând metodele private parse_climb() şi respectiv cout_DOT():

void Symbex::set_prefix() {
  if(syntax) { // numai pentru expresie corectă sintactic 
    prefix = parse_climb(1); 
    has_prefix = true;
  }
}
void Symbex::get_DOT() { 
  if(has_prefix) cout_DOT(); // numai dacă s-a obţinut `prefix`
}

inline std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Symbex& S) {
  out << S.prefix << '\n'; // inserează şirul `prefix` în stream-ul `out`
  return out;
}

Forma prefixată se va obţine pe câmpul privat prefix; în loc de o metodă (publică) de acces la acest câmp, am preferat să supraîncărcăm operator<<() - încât şirul prefix va putea fi obţinut şi într-un obiect sstringstream (astfel că va putea fi remis "public", ca şir).

Verificarea sintactică (la nivel de caracter) a expresiei

Într-o expresie algebrică întâlnim operatori, operanzi şi paranteze. Următoarea funcţie testează dacă avem de-a face, sau nu, cu un operator:

inline bool isoperator(char c) {
  return (c=='+') || (c=='-') || (c=='*') || (c=='/') || (c=='^');
}

Acceptăm ca operanzi litere individuale (reprezentând fiecare, o "variabilă"), sau valori numerice reprezentate în modul obişnuit (ca secvenţă de cifre zecimale, intercalând cel mult un '.' - "virgula zecimală"). Metoda croak() asigură câteva verificări necesare pentru corectitudinea sintactică a expresiei infixate (fără spaţii) indicate ca argument:

void Symbex::croak(const std::string& expr) {
  std::string croak_msg; // colectează mesaje de eroare/atenţionare asupra sintaxei
  
  // caracterele admise (literă, operator, cifră, '(', ')', '.')
  auto p1 = find_if_not(expr.begin(), expr.end(),
             [](char c) {
               return isalpha(c) || isoperator(c) || isdigit(c) ||
                   (c==')') || (c=='(') || (c=='.');
             });
  if(p1 != expr.end()) {
    syntax = false;
    croak_msg += "- caracter nerecunoscut\n";
  }
  
  // balansarea parantezelor
  int par = 0;
  for_each(expr.begin(), expr.end(),
       [&par](char c) {
        if(c=='(') par++;
        else if(c==')') par--;
       });
  if(par != 0) {
    syntax = false;
    croak_msg += "- paranteze nebalansate\n";
  }

  // "variabilă" = o singură literă (urmată de operator sau ')')
  // operator este precedat de operand sau ')' şi urmat de operand sau '('
  auto p2 = adjacent_find(expr.begin(), expr.end(), 
        [](char c1, char c2) {
          return (isalpha(c1) && !(isoperator(c2) || (c2 == ')'))) || 
              ((c2 == '(') && isalnum(c1)) ||
              (isoperator(c1) && !(isalnum(c2) || (c2 == '('))) ||
              (isoperator(c2) && !(isalnum(c1) || (c1 == ')')));
       });
  if(p2 != expr.end()) {
    syntax = false;
    croak_msg += "- \"variabilă\"=literă; operator greşit încadrat\n";
  }

  if(! syntax) throw croak_msg;
}

Condiţiile testate mai sus acoperă cele mai importante cazuri - dar este clar că ele sunt insuficiente pentru corectitudinea sintactică a unei expresii infixate. Metoda de mai sus va depista eventualele greşeli neintenţionate - dar este uşor să o discredităm, dacă aceasta dorim (de exemplu, ")(" este acceptată…); codul respectiv este să zicem, un context de folosire a unor metode din <algorithm> (find_if_not(), for_each(), adjacent_find()) în corelare cu funcţii anonime, în C++11.

Obţinerea formatului prefixat complet parantezat

Preluăm din [2] caracterizarea operatorilor (prioritate şi asociere):

inline int priority(char op) {
  switch(op) {
    case '+': case '-': return 1;
    case '*': case '/': return 2;
    case '^': return 3;
  }
  return 0; // orice alt caracter
}
inline bool right_ass(char op) { return op == '^'; }

Adaptăm parse_climb() şi parse_primary() din [2], înlocuind ArTree cu std::string şi vizând în plus, operanzi literali (dar renunţând să mai semnalăm prin throw anumite erori, ca în [2]):

std::string Symbex::parse_climb(int level) {
  std::string tree = parse_primary(); // operand, sau expresie parantezată
  while(priority(look_ahead()) >= level) { // când urmează operator prioritar
    char op; infix >> op;
    int next_level = right_ass(op)? priority(op): priority(op) + 1;
    std::string opr; opr += op;
    tree = opr + "(" + tree + "," + parse_climb(next_level) + ")"; 
  }
  return tree;
}

std::string Symbex::parse_primary() {
  char c; infix >> c;
  switch(c) {
    case '(': // începe o subexpresie parantezată
      {
       std::string tree = parse_climb(1); // analizează subexpresia
       char p; infix >> p; // sare peste ')' (final subexpresie)
       return tree; // sub-arborele subexpresiei parantezate
      }
    default: // operand numeric (prima cifră a sa), sau literă ("variabilă")
      {
       if(!(c>='0' && c <='9')) { // operand literal
         std::string tmp; tmp += c;
         return tmp; // return std::string(1, c);
       }
       else {
         infix.putback(c); // reînscrie cifra şi citeşte numărul
         double number; infix >> number;
         std::ostringstream tmp;
         tmp << number;
         return tmp.str();
       }
      }
  }
}

Având de combinat un char cu un string (în două locuri, mai sus) - am adoptat intuitiv o soluţie ca: std::string tmp; tmp += c; return tmp;; dar într-adevăr, soluţia "elegantă" return string(1, c); (şi tree = string(1, op) + "(" + tree + ... ) consumă un timp sensibil mai mare. Ar fi şi acest aspect, unul (dar cel mai mic…) dintre neajunsurile analizei la nivel de caracter (şi nu pe un "stream de tokeni") - când iată că trebuie să investigăm şi să decidem ce porţiune corespunde unui operand numeric, ce este operand literal, etc.

Obţinerea descrierii DOT a arborelui sintactic

Simplificăm funcţia to_DOT() din [2]: scriem rezultatul pe "dispozitivul standard de ieşire" (şi nu într-un fişier precizat, ca în [2]) - de aici, descrierea respectivă poate fi redirectată de pe linia de comandă (fie într-un fişier, fie ca "intrare" pentru altă comandă - de exemplu chiar pentru dot):

void Symbex::cout_DOT() {
  std::istringstream pref(prefix);
  // afişează forma prefixată parantezată (`dot` va ignora linia "#...")
  std::cout << "#  " << *this << '\n';
  
  std::cout << "graph G {\n";
  std::cout << "node[shape=plaintext, fontsize=16]\n";
  char c;
  int root = 1;
  while(pref >> c) {
    if(c>='0' && c <='9') {
      pref.putback(c);
      double number;
      pref >> number;
      std::cout << root << "[label=\"" << number << "\"]\n";
      continue;
    }
    switch(c) {
      case '(':
        root <<= 1;
        std::cout << root/2 << "--" << root << '\n';
        break;
      case ',':
        root += 1;
        std::cout << root/2 << "--" << root << '\n';
        break;
      case ')':
        root >>= 1;
        break;
      default: // identificator de variabilă 
        std::cout << root << "[label=\"" << c << "\"]\n";
        break;
    }
  }
  std::cout << "}\n";
}

Desigur (în plus faţă de [2]), am considerat şi cazul operanzilor literali.

Concatenând toate secvenţele redate mai sus într-un fişier "symex.cpp" şi adăugând de exemplu:

int main(int argc, char** argv) { 
  std::string ex = argv[1];
  Symbex S(ex);
  S.set_prefix();
  S.get_DOT();
}

putem compila şi executa programul, de exemplu cum se vede pe imaginea următoare:

Am folosit operatorul | ("pipe"), conectând ieşirea programului (descrierea DOT a expresiei indicate ca argument pe linia de comandă) cu programul dot, iar răspunsul acestuia (fişierul grafic PNG corespunzător descrierii DOT) - cu programul display (din pachetul ImageMagick).

Desigur, invocând în modul cel mai simplu:

vb@vb:~$ ./symex "(a+b*c)/x^2.2 ^d "
#  /(+(a,*(b,c)),^(x,^(2.2,d)))

obţinem pe ecran linia-comentariu conţinând reprezentarea prefixată complet parantezată a expresiei indicate (urmată de descrierea DOT a arborelui sintactic al expresiei).

Observaţii finale

În cele de mai sus am urmărit (folosind şi C++11) scopuri practice - cum obţinem reprezentarea prefixată (complet parantezată) a unei expresii algebrice, împreună cu descrierea DOT a arborelui sintactic al acesteia; nu am vizat "analiza sintactică" în sine, ca tehnică sau metodologie - ci doar la nivel de algoritm, modelând direct (ca şi în [2]) metoda "precedence climbing".

Trebuie să constatăm că realizând analiza sintactică a expresiei în modul cel mai direct, anume la nivel de caracter - rezultă (cum am evidenţiat în câteva locuri) diverse scăpări de cazuri şi unele duplicări inerente de cod (de exemplu, pentru extragerea unui operand numeric).

Trebuie să recunoaştem până la urmă: chiar şi pentru expresii algebrice - constituind totuşi un limbaj mai simplu - este recomandabil să organizăm analiza sintactică după metodologia specifică limbajelor de programare. Pe scurt (a vedea însă [3], secţiunea Writing a parser) - codul trebuie împărţit în trei funcţii (obiecte, sau module): parse, TokenStream şi InputStream, fiecare asumându-şi anumite funcţii interne utilitare; funcţia "principală" parse nu operează pe un simplu şir de caractere, ci pe o secvenţă de "tokeni" - separând astfel codul care face efectiv parsarea, de codul specific pentru "analizorul lexical" TokenStream, care (deservit de "scanner"-ul InputStream) decide ce e operator, ce e număr/variabilă şi cum/când se avansează.
Compunerea parse(TokenStream(InputStream(" ... "))) produce arborele sintactic al expresiei (sau al codului-sursă) - pe baza căruia compilatorul (sau un interpretor, sau un translator) produce apoi codul-maşină necesar pentru evaluarea sau translatarea expresiei, sau pentru execuţia programului parsat astfel.

Arborele sintactic poate fi serializat în diverse moduri; reprezentarea ca "listă parantezată" sau S-expresie ("symbolic expression") - de care ţine şi "formatul prefixat complet parantezat" vizat mai sus - este specific limbajelor Lisp (şi limbajului Prolog - a vedea metafora write_canonical), limbaje în care textul-sursă de program are aceeaşi structură ca şi arborele sintactic al său.

vezi Cărţile mele (de programare)

docerpro | Prev | Next